دستور العمل ارائه گارانتی به مشتریان

کلیه دستگاه هایی که توسط شرکت پیشرو الکترونیک فراسو و از مبادی قانونی با پرداخت تعرفه های قانونی وارد کشور شده اند دارای 18 ماه گارانتی از تاریخ فعال سازی گوشی میباشد.

نحوه ارائه خدمات گارانتی به مشتریان :
*گوشی دارای 18 ماه ضمانت مشروط به رعایت مفاد گارانتی میباشد.

*شارژر گوشی دارای 6 ماه ضمانت از تاریخ فعال سازی میباشد.

*در مواردی که گوشی از ابتدای راه اندازی دارای ایراد سخت افزاری ناشی از تولید باشد ومشتری ظرف7 روز از تاریخ فاکتور و فعال سازی دستگاه )هر کدام که به تشخیص کارشناس فنی محرز گردد( دستگاه را به مرکز خدمات ارائه دهد مشروط به تایید کارشناس فنی و مدیر خدمات مشتریان وطبق سایر ظوابط گارانتی دستگاه وی تعویض میگردد

.
*در مواردی که دستگاه به تشخیص کارشناس پذیرش دارای هر گونه ایراد نرم افزاری به جز موارد ناقض گارانتی باشد ظرف 1 الی 5 ساعت رفع عیب و تحویل مشتری میگردد.


*در مواردی که دستگاه ایراد سخت افزاری داشته باشد در صورت موجودی قطعه ظرف مدت 1 الی 3 روز تعمیر و تحویل مشتری می گردد.


*در صورتی که دستگاه دارای گارانتی به دلیل عدم تامین قطعه یدکی بیش از 10 روز در مرکز خدمات باقی بماند تا زمان آماده شدن دستگاه گارانتی مشتری یک دستگاه گوشی طبق ضوابط به صورت امانی تحویل مشتری می گردد و مشتری متعهد می گردد که پس از اطلاع رسانی مرکز خدمات جهت دریافت دستگاه
تعمیر شده گوشی امانی را صحیح و سالم تحویل دهد،

در صورتی که دستگاه امانی توسط مشتری آسیب فیزیکی و نرم افزاری دیده باشد خسارت آن به عهده مشتری است.

*این مجموعه هیچ گونه تعهدی در راستای حفظ اطلاعات و محتویات داخلی گوشی و یا تهیه پشتیبانی از اطلاعات مشتری را ندارد.


*در صورتی که مشتری در طول مدت گارانتی برای یک ایراد مشخص 3 مرتبه مراجعه کند شرکت موظف میباشد که دستگاه را برای مشتری تعویض کند.


*در مواردی که دستگاه به تشخیص کارشناس پذیرش و فنی به هر دلیلی دچار آسیب و صدمات ناشی از ضربه ، فشار ، حرارت ، نفوذ مایعات و رطوبت ، برخورد با اشیاء تیز و یا هرگونه دستکاری غیر مجاز شده باشد گارانتی دستگاه از اعتبار خارج و هرگونه خدمات در راستای تعمیر گوشی مستلزم تکمیل فرم های مربوطه و تقبل هزینه تخمینی اولیه خواهد بود.


*قطعات تعویض شده به مدت 6 ماه دارای گارانتی مشروط می باشد.
(موارد نقض گارانتی قطعه تعمیر شده یا تعویض شده به مانند ضوابط گارانتی خود دستگاه می باشد)


*اگر دستگاه در حین تعمیر توسط تکنسین دچار آسیب گردد ، شرکت موظف است طبق ضوابط اجرایی مدیریت و یا بصورت توافقی با مشتری جبران خسارت کند.

*اگر بنا به شرایطی خاص فعالیت شرکت دچار اختلال شد و فعالیت آن مختل شود شرکت طبق آمار ولیست فروش مابقی دستگاه های تحت گارانتی را تا روز آخر خدمات خواهد داد و یا با اطلاع رسانی به مشتریان از طریق سایت شرکت و روزنامه ها کثیرالانتشار با معرفی یک مرکز خدمات جایگزین در خدمت مشتریان عزیز خواهد بود.